میکاپ هر چهره ای می بایست توسط میکاپ آرتیست حرفه ای طراحی و باعث نمایش زیبایی های طبیعی چهره ی شما گردد. در هستیا ما به دنبال به رخ کشیدن زیبایی طبیعی چهره ی شما هستیم.